V dnešním článku si ukážeme jak napsat vlastní “WatermarkedTextBox”. Jedná se o klasický TextBox, který je rozšířen o vodoznak (doplňující informace co se zde má např. vyplnit).

Začínáme

Ve VS vytvoříme nový projekt typu “WPF Custom Control Library” (Standardně se vytvoří i nová třída CustomControl.cs, kterou můžeme smazat) a pojmenujeme ho jako “CustomControls”. Pro začátek stačí když si vytvoříme hlavní třídu “WatermarkedTextBox”

[TemplatePart(Name = "PART_TextBox", Type = typeof(TextBox))]
[TemplatePart(Name = "PART_TextBlock", Type = typeof(TextBlock))]
public class WatermarkedTextBox : TextBox
{
  static WatermarkedTextBox()
  {
    DefaultStyleKeyProperty.OverrideMetadata(typeof(WatermarkedTextBox),
      new FrameworkPropertyMetadata(typeof(WatermarkedTextBox)));
  }
}

WatermarkedTextBox se bude skládat z klasického TextBoxu (pojmenovaný jako PART_TextBox) a TextBlocku (PART_TextBlock) sloužící pro zobrazení vodoznaku. Pomocí metody OverrideMetada, kterou voláme v konstruktoru řekneme, že chceme využít styl definovaný v souboru Generic.xaml

<Style TargetType="local:WatermarkedTextBox">
  <Setter Property="Template">
    <Setter.Value>
      <ControlTemplate TargetType="local:WatermarkedTextBox">
        <Grid>
          <TextBox x:Name="PART_TextBox"/>
          <TextBlock x:Name="PART_TextBlock"/>
        </Grid>
      </ControlTemplate>
    </Setter.Value>
  </Setter>
</Style>

Aby jsme si mohli tento hrubý základ otestovat, vytvoříme novou WPF aplikaci, přidáme referenci na knihovnu CustomControls a vložíme WatermarkedTextBox do hlavního okna MainWindow

<Window xmlns:my="clr-namespace:CustomControls;assembly=CustomControls" 
    x:Class="CustomControls.Demo.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <Grid>
    <my:WatermarkedTextBox Height="50" Margin="10"/>
  </Grid>
</Window>

Po spuštění aplikace se nám zobrazí náš control, ale žádný vodoznak není vidět a navíc nejde do něho ani psát. Pojďme tedy přidat základní funkcionalitu.

Základní funkcionalita

Pro vytvoření základní funkcionality budeme potřebovat následující vlastnosti:

 • Watermark – text, který se zobrazí jako vodoznak
 • WatermarkForeground – barva vodoznaku
 • WatermarkStyle – styl vodoznaku
public static readonly DependencyProperty WatermarkProperty = DependencyProperty.Register(
  "Watermark",
  typeof(string),
  typeof(WatermarkedTextBox),
  new PropertyMetadata("Zadejte text..."));
public static readonly DependencyProperty WatermarkStyleProperty = DependencyProperty.Register(
  "WatermarkStyle",
  typeof(Style),
  typeof(WatermarkedTextBox));
public static readonly DependencyProperty WatermarkForegroundProperty = DependencyProperty.Register(
  "WatermarkForeground",
  typeof(Brush),
  typeof(WatermarkedTextBox),
  new PropertyMetadata(new SolidColorBrush(Color.FromArgb(255, 134, 134, 134))));
[Description("Vrati nebo nastavi vodoznak")]
public string Watermark
{
  get { return (string)GetValue(WatermarkProperty); }
  set { SetValue(WatermarkProperty, value); }
}
[Description("Vrati nebo nastavi styl vodoznaku")]
public Style WatermarkStyle
{
  get { return (Style)GetValue(WatermarkStyleProperty); }
  set { SetValue(WatermarkStyleProperty, value); }
}
[Description("Vrati nebo nastavi barvu vodoznaku")]
public Brush WatermarkForeground
{
  get { return (Brush)GetValue(WatermarkForegroundProperty); }
  set { SetValue(WatermarkForegroundProperty, value); }
}

Všechny potřebné vlastnosti jsou definovány jako jednoduché Dependency property a není potřeba provádět v kódu na pozadí nějaké další věci. O vše ostatní se postaráme přímo v XAMLu.

Nejdříve rozšíříme TextBlock, který se bude starat o zobrazení vodoznaku:

 <TextBlock x:Name="PART_TextBlock"
      Style="{TemplateBinding WatermarkStyle}"
      Foreground="{TemplateBinding WatermarkForeground}"
      Text="{TemplateBinding Watermark}"/>

Nyní umí náš TextBlock zobrazit defaultní vodoznak (můžete si to vyzkoušet spuštěním aplikace). Problém je stále v tom, že do TextBoxu nelze psát. Tento problém vyřešíme nastavením vlastnosti IsHitTestVisible na false u elementu TextBlock.

Další problém nám spočívá vtom, že když začneme psát do TextBoxu, vodoznak nezmizí, ale je stále vidět což nepůsobí dobře. U tohoto řešení využijeme triggery, kterými definujeme chování vodoznaku:

 • Pokud je hodnota Textu - null zobraz vodoznak
 • Pokud je hodnota Textu prázdný řetězec – zobraz vodoznak
 • Pokud je hodnota Textu nějaký řetězec – schovej vodoznak
<ControlTemplate.Triggers>
  <DataTrigger Binding="{Binding Path=Text, ElementName=PART_TextBox}" Value="{x:Null}">
    <Setter TargetName="PART_TextBlock" Property="Visibility" Value="Visible"/>
  </DataTrigger>
  <DataTrigger Binding="{Binding Path=Text.Length, ElementName=PART_TextBox}" Value="0">
    <Setter TargetName="PART_TextBlock" Property="Visibility" Value="Visible"/>
  </DataTrigger>
</ControlTemplate.Triggers>

Na závěr ještě upravíme chování tabelátoru nastavením vlastnosti IsTabStop celému WatermarkedTextBoxu na False a vnitřímu TextBoxu na true.

na závěr ještě kompletní souhrn:

WatermarkedTextBox:

namespace CustomControls
{
  using System.Windows.Media;
  using System.Windows;
  using System.Windows.Controls;
  using System.ComponentModel;
  [TemplatePart(Name = "PART_TextBox", Type = typeof(TextBox))]
  [TemplatePart(Name = "PART_TextBlock", Type = typeof(TextBlock))]
  public class WatermarkedTextBox : TextBox
  {
    public static readonly DependencyProperty WatermarkProperty = DependencyProperty.Register(
        "Watermark",
        typeof(string),
        typeof(WatermarkedTextBox),
        new PropertyMetadata("Zadejte text..."));
    public static readonly DependencyProperty WatermarkStyleProperty = DependencyProperty.Register(
      "WatermarkStyle",
      typeof(Style),
      typeof(WatermarkedTextBox));
    public static readonly DependencyProperty WatermarkForegroundProperty = DependencyProperty.Register(
      "WatermarkForeground",
      typeof(Brush),
      typeof(WatermarkedTextBox),
      new PropertyMetadata(new SolidColorBrush(Color.FromArgb(255, 134, 134, 134))));
    static WatermarkedTextBox()
    {
      DefaultStyleKeyProperty.OverrideMetadata(typeof(WatermarkedTextBox),
        new FrameworkPropertyMetadata(typeof(WatermarkedTextBox)));
    }
    [Description("Vrati nebo nastavi vodoznak")]
    public string Watermark
    {
      get { return (string)GetValue(WatermarkProperty); }
      set { SetValue(WatermarkProperty, value); }
    }
    [Description("Vrati nebo nastavi styl vodoznaku")]
    public Style WatermarkStyle
    {
      get { return (Style)GetValue(WatermarkStyleProperty); }
      set { SetValue(WatermarkStyleProperty, value); }
    }
    [Description("Vrati nebo nastavi barvu vodoznaku")]
    public Brush WatermarkForeground
    {
      get { return (Brush)GetValue(WatermarkForegroundProperty); }
      set { SetValue(WatermarkForegroundProperty, value); }
    }
  }
}

Generic.xaml:

<ResourceDictionary
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  xmlns:local="clr-namespace:CustomControls">
 
  <Style TargetType="local:WatermarkedTextBox">
    <Setter Property="IsTabStop" Value="False"/>
    <Setter Property="Template">
      <Setter.Value>
        <ControlTemplate TargetType="local:WatermarkedTextBox">
          <Grid>
            <TextBox x:Name="PART_TextBox" IsTabStop="True"/>
            <TextBlock x:Name="PART_TextBlock"
                  Style="{TemplateBinding WatermarkStyle}"
                  Foreground="{TemplateBinding WatermarkForeground}"
                  Text="{TemplateBinding Watermark}"
                  IsHitTestVisible="False"
                  Visibility="Hidden"/>
          </Grid>
          <ControlTemplate.Triggers>
            <DataTrigger Binding="{Binding Path=Text, ElementName=PART_TextBox}" Value="{x:Null}">
              <Setter TargetName="PART_TextBlock" Property="Visibility" Value="Visible"/>
            </DataTrigger>
            <DataTrigger Binding="{Binding Path=Text.Length, ElementName=PART_TextBox}" Value="0">
              <Setter TargetName="PART_TextBlock" Property="Visibility" Value="Visible"/>
            </DataTrigger>
          </ControlTemplate.Triggers>
        </ControlTemplate>
      </Setter.Value>
    </Setter>
  </Style>
  
</ResourceDictionary>

MainWindow.xaml:

<Window xmlns:my="clr-namespace:CustomControls;assembly=CustomControls" 
    x:Class="CustomControls.Demo.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <Grid>
    <Grid.Resources>
      <Style x:Key="watermarkStyle" TargetType="{x:Type my:WatermarkedTextBox}">
        <Setter Property="WatermarkForeground" Value="#FF868686" />
        <Setter Property="WatermarkStyle">
          <Setter.Value>
            <Style TargetType="TextBlock">
              <Setter Property="HorizontalAlignment" Value="Left" />
              <Setter Property="Margin" Value="10,0,0,0" />
              <Setter Property="VerticalAlignment" Value="Center" />
              <Setter Property="FontStyle" Value="Italic" />
              <Setter Property="TextWrapping" Value="NoWrap" />
            </Style>
          </Setter.Value>
        </Setter>
      </Style>
    </Grid.Resources>
    <my:WatermarkedTextBox x:Name="wtxt1" Height="50" Margin="10"/>
    <my:WatermarkedTextBox x:Name="wtxt2" Height="50" Margin="8,186,12,75"
                Watermark="Vyplnte pozadovane udaje"
                Style="{StaticResource watermarkStyle}"/>
  </Grid>
</Window>

Implementace vlastního WatermarkedTextBoxu byla vcelku jednoduchá a výsledný projekt si můžete stáhnout na adrese https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=35f7223b2eb524fd&resid=35F7223B2EB524FD!314&parid=35F7223B2EB524FD!313

Lukáš