Při vývoji aplikace, která obsahuje docela hodně tabulek jsem se dostal do situace, kdy jsem potřeboval vrátit konkrétní položku podle ID. Nechtělo se mi ovšem pro každou z X tříd psát metodu, která bude dělat pořád to stejné.

Vytvořil jsem si tedy generickou metodu GetObjectByID

public static T GetObjectByID<T>(int id) where T : class
{
  if (id < 0)
    throw new ArgumentException("id");

  Type objectType = typeof(T);
  Type columnType = typeof (ColumnAttribute);

  // ziskam si sloupec PK
  PropertyInfo pkProperty = objectType.GetProperties().Where(
    prop => prop.GetCustomAttributes(typeof (ColumnAttribute), false).First() != null &&
        ((ColumnAttribute) prop.GetCustomAttributes(typeof (ColumnAttribute), false).First()).
          IsPrimaryKey
    ).First();

  // vytvorim si vyraz
  ParameterExpression parameter = ParameterExpression.Parameter(objectType, "CurentTable");
  var predicate = Expression.Lambda<Func<T, bool>>(Expression.Equal(
            Expression.Property(parameter, objectType.GetProperty(pkProperty.Name)),
            Expression.Constant(id)),
          parameter);

  return Db.GetTable<T>().Where(predicate).FirstOrDefault();
}

Jelikož potřebuju hledat podle ID, tak si z konkrétního objektu musím najít takovou vlastnost, která je označena atributem CollumnAttribute a zárověn je i primární klíč. Jakmile mám nalezenou konkrétní vlastnost, tak si vytvořím predikát, který obsahuje výraz pro porovnání mojí nalezené vlastnost (PK) s id, které je parametrem mojí metody.

Na základě generického typu T si získám tabulku a na konkrétní tabulce zavolám extensní metodu Where, kde jí jako parametr předám ten můj predikát. Nyní už jen vrátím výsledek a je to. Myslím si, že to ušetří docela dost času :-)

Ještě zde přidám ukázku, jak provádět hledání podle více ID, ale to už je jednodušší

public static IQueryable<T> GetObjectsByID<T>(IEnumerable<int> ids) where T : class 
{
  List<T> result = new List<T>();

  foreach (var id in ids)
  {
    result.Add(GetObjectByID<T>(id));
  }
  return result.AsQueryable();
}

Lukáš